Istota oraz skutki bezskuteczności czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli